Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

Belge Anadolu

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

Başvuru Yapılması

Belgelendirme için başvuran aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağlamak zorundadır.

Ön Yeterlilik Koşulları

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilir.

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adayları, almak istediği yeterlilik kapsamında hazırlanmış olan  “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”’nu doldurması suretiyle başvurusu alınmış olunur.

ANADOLU Belgelendirme tarafından tanımlanmış olunan ön yeterlilik koşulları ve “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Bu koşulların sağlanması ANADOLU Belgelendirme için başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli koşullardır. “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ANADOLU Belgelendirme web sitesi üzerinden online başvuru modülü kullanılarak da adaylar tarafından doldurulabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza elden, e-posta ve pazarlama elemanları ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan aday adayların başvuru kabulleri yapılmaz.

 

 “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nda;

 • Kişisel bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • İş tecrübesi
 • Özürlülük durum bilgisi
 • Belgelendirme kapsamı
 • Başvuruda istenilen evrakların bilgisi
 • Belgelendirme şartlarını kabul ettiğini ve değerlendirme için her türlü bilgiyi sağlayacağına dair taahhütname

Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Tüm aday adayları “Personel Belgelendirme Başvuru Form”larını doldurmalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.

Tüzel kişiliklerin başvurularında belgelendirme hizmeti almak isteyen aday adaylarının gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını ANADOLU Belgelendirme' ye ulaştırmalarından anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur.  ANADOLU Belgelendirme, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

Başvuruda istenilen evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi
 • Personel Belgelendirme Başvuru Formunu ıslak imzalı hali
 • Sağlık raporu ( iskele kurulum elemanı yeterlilik sınavına girenler için)

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağladığının ispatı ile birlikte ''Personel Belgelendirme Başvuru Formu''nu Anadolu Belgelendirme' ye elden, e-posta ve pazarlama elemanları ile iletir. Anadolu Belgelendirme' ye ulaşan ''Personel Belgelendirme Başvuru Formu'', Belgelendirme Asistanı'na iletilir. Belgelendirme asistanı ya da daha öncesinde pazarlama elemanları tarafından başvurusu alınan adayın  '' Personel Belgelendirme Başvuru Formu''  ve başvuruda istenen evrakların kontrolünü yapılarak ''Personel Belgelendirme Başvuru Formu'' nun kendisine ayrılan kısmı gözden geçirilir ve kontrol edilerek doldurur. Eğer aday adayının istenen evraklarında eksiklik var ise (Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi, Ödeme Belgesi, Personel Belgelendirme Başvuru Formunu ıslak imzalı hali, Sağlık raporu ( iskele kurulum elemanı yeterlilik sınavına girenler için) aday adayını, başvuruyu göden geçiren ve kontrol eden kişi 3 gün içinde konu ile ilgili bilgilendirir. Ve eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği bilgisi verilir.

 Başvurusu alınan adayın evraklarında eksiklik yok ise “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”  3 gün içerisinde Belgelendirme Asistanı ve  Pazarlama elemanları tarafından Genel Koordinatöre iletilir. Genel Koordinatör, 1 hafta içerisinde talebi inceler ve ;

*Anadolu Belge'nin Personel Belgelendirme Biriminin talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,

*Belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı,

*Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ile sunulup sunulmadığı,

*Adayların dil ve / veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin; bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)kararını verir.

Genel Koordinatör tarafından belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse,  Belgelendirme Asistanı tarafından adaya 3 gün içerisinde başvurusunun onaylanmadığı / kabul edilmediği bildirilir.

Başvurusu sahibine geri dönüşümü yapılabilecek iletişim araçları (telefon, faks, e-mail, posta, yüz yüze vs.) ile sonuç bildirilir.

Bu sonuçlar;

 • Başvuru durum bilgisini
 • Başvuru sonucu olumlu ise sınav giriş bilgilerini
 • Başvuru sonucu olumsuz ise nedenlerini içerir.

 

Sınavların Planlanması Ve Duyurulması

Sınavların planlanması ve organizasyonu Genel Koordinatör tarafından yapılır. Genel Koordinatör sınav tarihlerini belirler ve sınav takvimini oluşturur. Oluşturulan sınav takvimi internet sitesinde (www.belgeanadolu.com),mail, telefon veya sms yoluyla ilgili taraflara bildirilir.

İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak “Sınav Katılımcı Listesi” ne kaydedilir.

Tutulan tüm aday bilgileri Belgelendirme Asistanı tarafından ''Aday takip formu'' nda kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

Sınavların Gerçekleştirilmesi


Tüm sınavlar, Genel Koordinatör tarafından uygun görülen kontenjan sağlandığında yapılır; kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Sınav yeri, belgelendirme asistanı tarafından, başvuru yapan adaylara veya firmalara telefon ile haber verilir. Sınav yerinde bir değişiklik olması durumunda, her adaya, belgelendirme asistanı tarafından e-mail, telefon veya sms ile bilgilendirme yapılır.

 

Belgelendirme Asistanı;

 • Belgelendirme Asistanı, tüm sınav değerlendiricilerinden sınava gitmeden önce adayla arasında potansiyel bir çıkar çatışması bulunup bulunmadığını, Sınava giren adayların 2 yıl içinde eğitimlerinde bulunmadığını, adaylarla arasında herhangi bir yakınlık olmadığını, çıkar ilişkisi oluşturacak bir durumun bulunmadığını ,sınavın gizliliğinin ve tarafsızlığının tehlikeye girmemesini güvence altına almak için, ?Sınav Görevli Atama Formu?,  ile  görevlendirilmesinin kabul/red onayını imzalı olarak alır.
 • Teorik/Mülakat/Performans sınav evraklarını basmak, sınav evraklarını sınavlardan 1 gün önce hazır hale getirir.
 • Belgelendirme Asistanı her bir salonda girilecek sınavlar için (zorunlu ve seçmeli birim bazlı) teorik veya performans sınav yeri kontrol formlarını, sınav kitapçıklarını (Teorik sınav sorularını sınavlardan önce onaylı soru bankalarından adayın sınav periyoduna göre (ilk sınav 1. kitapçık SS.001,  ikinci sınav 2. kitapçık SS.002,  üçüncü sınav 3. kitapçık SS.003 ) seçilen sorulardan basmak  ve kitapçıkları basım hatası,eksik sayfa v.b. karşı  kontrol etmek,sınavlar için 1 adet yedek soru kitapçığı basmak) sınav katılımcı listelerini, performans sınavları kontrol listelerini , projelerini ve Sınav Materyali Teslim Tutanağı ve Dosya sırtlığı' nı sınavlardan en geç 1 gün önce ayrı ayrı hazırlar.Her bir sınav dosyasının üzerinde sınav katılımcı listeleri gelecek şekilde yerleştirme yapılır.  Tüm bu dosyalar en son olarak tek bir sınav materyali halini alacak şekilde ve ağzı açılamayan zarfların içlerine yerleştirilir. Hazırlanan bu sınav materyalinin üzerine sınav yeri, sınav tarihi, sınav kodunu da yazarak Sınav Değerlendiricisine teslim edene kadar kilitli dolap içinde muhafaza eder.
 • Hazırlanan kapalı zarf sınav başlamadan en geç 1 saat önce sınav yerine götürülmek üzere, “Sınav Materyali Teslim Tutanağı ve Dosya Sırtlığı ile kontrol ettirerek sınav değerlendiricisine teslim eder. (Sınav Değerlendiricisine bu imza ile sınav materyalinin, eksiksiz, tutanakta yazan sayılarda içeriği hasarsız ve güvenli bir şekilde aldığını taahhüt etmiş olur.)
 • Sınav bittiğinde sınav evraklarını sınav değerlendiricisinden “Sınav Materyali Teslim Tutanağı ve Dosya Sırtlığı ile kontrol ederek geri alır.
 • Dış alanda yapılan sınavların dosyaları Kayseri sınav merkezinde Belgelendirme Asistanı tarafından  basılarak , sınav şubelere gönderilmek üzere Belge Anadolu temsilcilerine teslim edilir.  Sınav evrakları haftalık sınav programına göre kapalı zarflarda temsilcilere teslim edilir.
 • Şubelerdeki sınav değerlendiricilerine teslim edilen dosyalar sınavlar yapıldıktan sonra  aynı şekilde Kayseri sınav merkezine gönderilmek üzere Belge Anadolu temsilcisine  Sınav Değ. tarafından teslim edilir.
 • ''Belgelendirme Karar Formu''na adayların notlarını işleyerek, adayların özlük dosyalarıyla birlikte adayın dosyalarının kararının verilmesi için Karar Verici/lere sunar.
 • Adayın başvuru formunu, belgelendirme karar formunu ve diğer evraklarını personel adına açılmış özlük dosyasında kayıt altına almak, bu kayıtlardaki bilgileri Aday Takip Formuna kaydeder.

 

Güncel Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi 'nde belirtilen 2. Ve 3. Maddeye Göre  Sınavlar Gerçekleştirilir.

Sınava başvuru yapmış, başvurusu kabul edilmiş ve parasını ödemiş olan adayın mücbir sebeplerden dolayı  sınava girememesi durumunda; sonraki sınava katılma hakkı vardır.
Sınav soruları, Belgelendirme Asistanı tarafından onaylı soru bankalarından seçilen sorulardan oluşmaktadır.Karar Verici/ler ,  basılan soruları basım hatası vb. karşı kontrol eder.
ANADOLU BELGELENDİRME , kesinlikle sorularını kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşmaz ve sorularının telif haklarını saklı tutar.

Sınav sonuçları en geç 10 gün içinde BELGE ANADOLU tarafından açıklanır. Sonuçlar adaylara uygun iletişim biçimiyle (telefon, sms, e-mail) bildirilir.

Sınavın Durdurulması
Personel belgelendirme sınavları esnasında, can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespiti halinde, sınava son verilebilir.

Ayrıca sınavlarının yapılması esnasında sınav güvenliğini doğrudan etkileyebilecek uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, sınav faaliyeti sonlandırılabilir.

Sınav Ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması
İşsizlik sigortası fonu tarafından verilen Sınav ve Belge ücreti desteğinden yararlanabilmek için sınav ücreti ANADOLU BELGELENDİRME hesabına yatırılırken dekontun “AÇIKLAMA” kısmına kişisel başvurularda adayın Adı Soyadı, TC Kimlik numarası, Sınav Yapılacak Meslek ve İl bilgisi yazılacaktır. 

Şirketlerin personelleri için başvurusunda toplu ücret yatırılabilir ancak dekontun açıklama kısmına “……. Adet personelin adlarına ve MYK sınav ücretleri” yazılmalıdır ve katılacak …. Adet personelin ad-soyad, TC Kimlik numarası, Sınav Yapılacak Meslek ve İl ibarelerinin bulunduğu kaşeli imzalı liste verecektir.