Gözetim Süreci ve Yeniden Belgelendirme

Belge Anadolu

Gözetim Süreci ve Yeniden Belgelendirme

Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi:

Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi;

Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması ile birlikte belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla birlikte ANADOLU BELGELENDİRME' ye bildirmesi durumunda, belge ücreti alınarak belge üzerinde  değişiklikler yapılarak belge yeniden düzenlenir.

Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez, belgeye revizyon  numarası verilir. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi  ANADOLU BELGELENDİRME' ye iade ettikten sonra teslim edilir.

Belge sahibinin belgesi yırtılmış, kaybolmuş v.b. ise bunu kaybettiğini beyan etmesi durumunda, kayıp ilanını ise bir dilekçe ile ANADOLU BELGELENDİRME' ye bildirmesi istenir.Belge masraf karşılığını yatıran adayın belgesi 1 ay içinde yeniden düzenlenir ve teslim edilir.

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir. Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür:

 • Gözetimin gerçekleştirilmesi
 • Akreditasyonun ve MYK Yetkilendirilmesinin devamı

Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Belgenin Gözetiminin Yapılması;

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin her yeterlilik kapsamında belirtilmiş sürelerde aday takip formuna işlenmiş tarihlere göre belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan PB.F.57 Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır.  Bu forma istinaden belgelendirilmiş personel, SGK dökümü ve çalışma beyan formunu ( Her bir işveren yetkilisine onaylatarak ) gözetim süresi bitinceye kadar beyan eder.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

 • İlgili süre içerisinde işyerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre için aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması.
 • İşveren yetkilisince onaylanmış çalışma beyan formu veya iş yerinden yazı alınması.
 • Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen sürede aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi.
 • Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir
 • Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.

Çalışma beyan formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Belgelendirme asistanı gözetim faaliyetlerinin takibinin yapılmasından sorumludur. Aday takip formu üzerinden gözetim tarihi gelen belgeli personeli belgelendirme asistanı 30 gün öncesinden belirler ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.belgeanadolu.com adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir. Gözetim onay kararını ilgili belgelendirme programı için atanmış olan Karar verici alır.

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi Şartları :

Belgenin Askıya Alınması;

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

 • Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için (yeterlilikler belirtilmiş sürede aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeler öncelikle 6 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
 • Belgelenmiş personelin Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

ANADOLU BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “PB.F.39 Belgeli Personel Taahhütnamesi Ve Personel Belgelendirme Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 1 ay içerisinde ANADOLU BELGELENDİRME'  ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda, kayıp ilanını bir dilekçe ile ANADOLU BELGELENDİRME' ye bildirmesi istenir.
 
Askıya alınma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca ANADOLU BELGELENDİRME’ nin her türlü hakkı saklıdır. ANADOLU BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması ile ilgili kararlar, internet sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

Sınava ilişkin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi hâlinde adaya verilen belge kuruluş tarafından askıya alınır ve adaylara haber verilerek 6 ay içerisinde belgelerini kuruluşa teslim etmeleri istenir. Bu süreç içerisinde belgesini kuruluşa teslim eden veya sınava girmek isteyen adayın belge iptalleri MYK' ya bildirilir. Adaylara yeniden sınav açılır.

Belgenin İptal Edilmesi;

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından ANADOLU BELGELENDİRME nin yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi, Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi, Karar  Verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, “Aday Takip Formu” na da kaydedilir.

ANADOLU BELGELENDİRME, belgenin iptali kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “PB.F.39 Belgeli Personel Taahhütnamesi Ve Personel Belgelendirme Sözleşmesi”ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin iptali kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde ANADOLU BELGELENDİRME’ ye iade eder.

İade edilmemesi durumunda, öncelikle kişi yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile ANADOLU BELGELENDİRME' ye bildirmesi istenir.
Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvuruda bulunduğunda ilk belgelendirme başvuru prosesi uygulanır.

Ulusal Yeterlilikte Değişiklikler

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmazUlusal Yeterlilikle ilgili dokümanlar revize edilir. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir. Burada uygulanacak işlem basamakları;                     

 1. Eski ve Yeni Yeterlilik arasındaki farklar çıkarılır,     
 2. Tüm Sınav Materyalleri yeni yeterliliklere uygun hale getirilir,
 3. Kalite Yönetim Sistemi içerisinde revizyona giren meslekler ile ilgili değişiklikler Kalite Yöneticisi tarafından dokümante edilir.
 4. Tüm değişiklikler Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu onayına sunulur,
 5. Onay ardından Yönetim Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılır.
 6. Tüm BELGE ANADOLU çalışanlarına bilgilendirme yapılır.
 7. Belgelendirilmiş kişiler bilgilendirilir.
 8. Bununla birlikte, talebe bağlı olmaksızın belgelendirme programı web sitesinde kamuya açık halde sunulur.
 9. Yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen ilk belgelendirme faaliyetinde uygulamaya konulur.

Yeniden Belgelendirme Faaliyetleri:

Gözetim sürecini geçmiş belgeli personelin, yeterliliklerde belirtilmiş sürede aksi halde 5 yıl içerisinde 18 ay çalışmasını belgelendirmesi durumunda yeniden belgelendirme faaliyeti yapılır. Bu durum için tutulan kayıtlar gözetim maddesindeki kayıtları ile aynıdır. Yeniden belgelendirme onay kararını ilgili belgelendirme programı için atanmış olan Karar verici alır.

Yeterlilik Birimlerinin Birleştirilmesi ve Birim Başarı Belgesinin Düzenlenmesi

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler.

Adaylar, ödedikleri sınav ücreti karşılığında, 1 yıl içinde aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca düzenlenecek ikinci sınava ücretsiz katılabilirler. Ücretsiz katılacakları sınava, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde girilmesi durumunda, sadece başarısız olunan bölümler bazında başvuru yapılması mümkündür. Sınav sonuçlarının geçerliliği 1 yıldır. Ücretini ödemek kaydıyla, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek 3. sınava başarısız olunan sınav bölümü bazında başvuru yapmak da mümkündür.

MYK tarafından yetkilendirilmiş başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını ANADOLU BELGELENDİRME biriminde kullanamaz. Girdiği sınav bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden, ANADOLU BELGELENDİRME biriminin düzenlediği sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.

Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, ancak merkezimizde düzenlenen sınavda başarısız olması durumunda geçerlidir.

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesi gereği, adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek ANADOLU BELGELENDİRME’den Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adayların aşağıdaki süreci izlemeleri gerekmektedir:

• ANADOLU BELGELENDİRME'ye, bir dilekçe ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.

• Diğer yetkili belgelendirme kuruluşundan aldığı başarı durumunu gösteren belgeyi ibraz etmelidir.

 • ANADOLU BELGELENDİRME, MYK mevzuatına uygun olarak başarı belgelerinin birleştirilip Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesi için gereğini yerine getirecektir.

Sınavlarda Başarısız Olunması Ve Sınav Tekrarı

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, MYK mevzuatında ve ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde aday tekrar sınava alınır. Bireysel başvurularda sınav tekrarı olması durumunda sınav programına bağlı kalmaksızın sınav açılabilir.

Adayın “İşsizlik Sigortası Fonu” ndan yararlanması durumunda 3 kez sınava girme hakkı mevcuttur. İşsizlik Sigorta Fonundan yararlanma koşulları (www.myk.gov.tr) web sitesinde yer alan “MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği”nde açıklanmıştır. İşsizlik Sigorta Fonu'ndan başvuru yapmayan adaylar için 2 kez sınava girme hakkı mevcuttur. Sınav hakkının geçerlilik süresi, “MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği”nde ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir. Başvuruda bulunan aday, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.

Tekrar sınavına başvuru yapacak adaylar; ANADOLU BELGELENDİRME internet sitesinde başvuru formlarına ulaşabilir.

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (örn; kopya çekme, başkası adına sınava girme, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymama vb.) katılımcının sınavı iptal edilir, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatındaki yükümlülüklere göre sınav tekrarlanır.